អាសយដ្ឋាន

  • ផ្នែកទី 2 នៃបន្ទប់ 501, លេខ 998 និង 1000, Anling ផ្លូវ, ស្រុក Huli

ទូរស័ព្ទ

0592-5316792

ម៉ោង

  • ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ: ម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច
  • ថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ: បានបិទ
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាទៅឱ្យពួកយើង