Agaç açyk açyk ýönekeý jaý jaýy

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:C234
 • Töleg:T / TL / C.Kredit kartoçkasy
 • Önümiň gelip çykyşy:Hytaý (materik)
 • Ölçegi:L133 * W150 * H158CM
 • Reňk:Custöriteleşdirilen
 • Iberiş porty:Sýamen porty
 • Gurşun wagty:Goýumdan 60 gün soň
 • MOQ:200PCS

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň wideosy

Önümiň beýany

No.ok. C298 MOQ 174
Marka GHS Reňk Gyzyl + ýaşyl + sary
Material Agaç Önümiň ýeri Hytaýyň Fujian welaýaty
Önümiň ululygy L133 * W150 * H158CM Satuw hyzmatyndan soň 1 ýyl

Öňdebaryjy tehnologiýamyz ýaly innowasiýa, özara hyzmatdaşlyk, peýdalar we ösüş ruhumyz bilen, uly arzanladyş üçin abraýly kärhanaňyz bilen bilelikde gülläp ösýän geljegi gurarys toplar Reňk gutusy gaplamak, Adatça iň täsirli ýokary hilli önümleri we kärhana ulanyjylarynyň we söwdagärleriniň köpüsi üçin uly kömek hödürleýäris.Bizi berkitmek üçin mähirli hoş geldiňiz, bilelikde täzelik edeliň we arzuwlary uçalyň.
Öňdebaryjy tehnologiýamyz ýaly innowasiýa, özara hyzmatdaşlyk, peýdalar we ösüş ruhumyz bilen, abraýly kärhanaňyz bilen bilelikde abadan geljegi gurarysçaga öýi, oýun oýnamak öýi, oýun öýi, agaçdan ýasalan jaý, Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Biziň çözgütlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bütin dünýäde täze müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Düşündiriş:

Ansat ýygnalan, ekologiýa taýdan dostlukly, KD gaplamak we standart ýükleme bukjasy

Kiçijikler üçin öňünden reňklenen ajaýyp ýaşyl çukur jaýy.

Bejerilen agaç:

Gümürtik jaýlarymyz üçin ulanylýan agaç, ýokary temperatura guradyjy peselme bilen bejerilýär we agaç çüýremegine we mör-möjekleriň zaýalanmagyna garşy reňklenýär.

Öň reňklenen we reňklenen:

“Cubby House” öňünden reňklenen we islendik howluda ajaýyp görünmek üçin reňkli.

Plastiki Windows:

“Ascot” çagalar üçin howpsuz bolan plastik Windows bilen gelýär.

Easyönekeý ýygnak:

Gümürtik jaýlarymyz, bölekleriň hemmesini bir ýere jemlemek üçin taýyn diwarlar we üçekler bilen bölekleýin ýygnalýar.Yourhli zerurlyk esasy gurallar we takmynan.Wagtyňyzyň 45-60 minudy.

Jikme-jik surat

C234 oýun oýny

Şahadatnama

Önümlerimiz FSC, REACH, CE, EN71, AS / NZS we ISO 8124 we ş.m. ýaly degişli standartlaryň talaplaryna laýyk gelýär.

FSC
BSCI
H6f892ab5e25741e7b99d9807afe4b9912.jpg_.webp

Önüm prosesi

1: Agaç güneşli ýeri ýazyň

1. Agaç güneşli ýer

2: Panel güneşli ýer

2. Panel güneşli ýer

3: Guradyjy jaýa

3. Guradyjy jaýa

4: Kesiş çyzygy

4. Kesiş çyzygy

5: Gumlamak

5.Goşmak

6: Jikme-jik ugrukdyrma

6.Detail ugry

7: Elektron boýag çyzygy

7.Elektron boýag çyzygy

8: Synag gurnama

8. Synag gurnama

9: Gaplamak

9. Gaplamak

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

ghs0

“Xiamen GHS Industry & Trade Co., Ltd.” Hytaýda agaçdan ýasalan mebel öndürijileriniň biridir.Kompaniýa Hytaýyň günorta-gündogar kenarýakasyndaky syýahatçylyk şäheri bolan Sýamende ýerleşýär.Hytaýda öndürilen agaçdan ýasalan önümleriň we degişli hyzmatlaryň, tygşytly önümçilik çözgütlerinden başlap, tutuş ýurt boýunça ýük daşamak we halkara söwdasyna çenli giňişleýin toplumy üpjün etmekde ýöriteleşýäris.

GHS öz desgalarymyzyň kuwwatly önümçilik ukybyna we kärhana degirmenlerimiziň üznüksiz goldawyna bil baglap, öz wagtynda eltip bermekde abraý gazandy."Global, Higherokary we Sino", bu GHS-iň şygary we esasy gymmaty.Hytaýda ýerleşip, dünýäde ýokary hilli we gymmatly önümleri hödürlemegi göz öňünde tutýarys.

ghs1
ghs2

Agaçdan açyk bag mebellerinde, çagalar mebellerinde we öý haýwanlarynda baý we hünär tejribämiz bar.Ourhli müşderilerimize aýratyn hyzmat bermek biziň maksadymyz.Biziň bilen elleşiň we özara peýdaly geljegi guruň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: Agaçdan ýasalan mebelleriň 12 ýyldan gowrak tejribesi bolan senagat we söwda korporasiýasy.
2-nji sorag: MOQ näme?
A2: MOQ 40HQ konteýner, ýöne ilkinji sargyt üçin 20GP konteýner kabul ediň.
3-nji sorag: Şahsy ulanmak üçin bir birlik edip bilersiňizmi?
A3: Bagyşlaň, biz öndüriji we gaplar bilen satýarys.
4-nji sorag: Garyşyk tertibi kabul edýärsiňizmi?
A4: Hawa, birinji sargyt üçin bir gapda 2-3-den köp zat kabul etmeýäris.
5-nji sorag: Önümleri sazlap bilýärsiňizmi?
A5: Hawa, material, ululyk, reňk, logo ýa-da paket bolsun, OEM kabul ederliklidir.
6-njy sorag: Mysal bahasy näme?
A6: Bir nusganyň bahasy asyl nusgasyndan üç esse köp, ýöne sargyt goýlandan soň yzyna gaýtarylýar.
7-nji sorag: iberiş tölegiňiz mugtmy?
A7: Bagyşlaň, adaty söwda möhletimiz FOB, ýöne gepleşik geçirip bolýar.
8-nji sorag: gowşuryş wagtyňyz näçe?
A8: Sargyt öndürmek üçin adatça 45-60 gün gerek, ýöne gepleşik geçirip bolýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

näme üçin saýla-us-sergi

Sergi

CIPS, Kanton ýarmarkasy, HK Oýnawaç we oýunlar ýarmarkasyna we ş.m. gatnaşdyk.
näme üçin saýla-us-Hyzmat

Hyzmat

Çykdajyly önümçilik çözgütlerinden başlap, tutuş ýurt boýunça ýük daşama we ş.m. bilen baglanyşykly hyzmatlary bermäge ýöriteleşýäris
halkara söwdasy.
näme üçin saýlamaly-hünärmen

Hünärmen

500 hünärli hünärmen we gözleg we gözleg bölümi bu ugurda 12 ýyl ýöriteleşendir.
näme üçin saýlamaly-başarnyk

Mümkinçilik

Çalt eltilmegini üpjün etmek üçin aýda azyndan 30 konteýner önümçilik ukyby.
näme üçin saýla-us-hil

Synag

GHS BSCI, FSC, REACH, EN71, AS / NZS8124 we ş.m. üýtgeýän halkara ülňülerine laýyk gatnaşmaga işjeň gatnaşýar.
näme üçin saýla-biz-innowasiýa

Innowasiýa

Täze önümleri dizaýn etmekde we ösdürmekde müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan hünärmen dizaýn toparymyz bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

BIZI BILEN ARAGATNAŞYK


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň